79 ചാർമിനാറുകളുടെ ലോകം

Indian Thoughts (Mal.)

Feb 11 2022 • 5 mins

വിശ്വാസത്തിന്റെ കാതൽ..... സ്നേഹം എത്ര ഇടുങ്ങിയതാണ്.... മോക്ഷം, സമാധി തുടങ്ങിയ സങ്കൽപ്പങ്ങൾ... ഹൈദരാബാദിലെ ചാര്മിനാറിന്റെ കഥ....

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/indian-thoughts/message