58 അന്വേഷണം

Indian Thoughts (Mal.)

Jan 20 2022 • 3 mins

കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ ഭാരതത്തിന്റെ സംഭാവനകൾ....ആശയ വിനിമയത്തിന്റെ സാദ്ധ്യതകൾ, സ്വന്തം ശക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ മേന്മ.

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/indian-thoughts/message