37 ശിഷ്യനെത്തേടി

Indian Thoughts (Mal.)

Dec 29 2021 • 4 mins

ദ്രോണരും ഏകലവ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെയും ഇടപാടുകളുടെയും അറിയപ്പെടാത്ത കഥകൾ .... ഗുരു, ശിഷ്യനെ തേടി വരുന്ന സന്ദർഭം...

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/indian-thoughts/message