85 ശക്തിയുടെ രഹസ്യം

Indian Thoughts (Mal.)

Feb 17 2022 • 4 mins

അന്ധനായ ഒരു വയസ്സൻ കഴുതയുടെ കഥ.... വ്യക്തികളെ നിരായുധരാക്കുന്ന സമൂഹം.... വഴികൾ മുഴുവൻ തുകൽ നിരത്തുന്ന രാജാവ്

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/indian-thoughts/message

You Might Like