49 അഖിലാണ്ഡമണ്ഡലമണിയിച്ചൊരുക്കി

Indian Thoughts (Mal.)

Jan 11 2022 • 3 mins

പഠിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഏറ്റവും വിലയേറിയ സമ്മാനം, ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം, ഈശ്വരനെന്ന പ്രാപഞ്ചിക ബോധത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രസക്തി, അന്ധവിശ്വാസം വരുത്തുന്ന വിനകൾ ....

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/indian-thoughts/message

You Might Like