51 വിശ്വസിക്കുവാൻ പഠിക്കുക

Indian Thoughts (Mal.)

Jan 13 2022 • 4 mins

ഇതിഹാസങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ നിരീക്ഷിച്ചാൽ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാകാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്താണോ നാം മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുകയെന്ന്. ജീവിതത്തിലും അത് കാണാവുണാതെയുള്ളു. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രസക്തി.

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/indian-thoughts/message