25 ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കിയാലോ?

Indian Thoughts (Mal.)

Dec 17 2021 • 4 mins

ജീവിത വിജയത്തിന് വളരെ അടിസ്ഥാനമായി ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഒരു കാളയുടെയും ടർക്കിയുടെയും കഥ, കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വളർന്ന പരുന്തിന്റെ കഥ...

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/indian-thoughts/message

You Might Like