61 സേവ് ദി മോമെന്റ്!

Indian Thoughts (Mal.)

Jan 23 2022 • 4 mins

അടുത്ത നിമിഷം എന്നത് പ്രവചനാതീതം തന്നെയാണ്. പ്രവചനങ്ങളുടെ യുക്തി …  നിയമങ്ങൾ സ്ഥൂലലോകത്തുമുണ്ട് സൂഷ്മലോകത്തുമുണ്ട്. ദർശനക്കാർ വരുത്തുന്ന വിന ..... നിക്കി ലോഡായുടെ ഉയർത്തെണീൽപ്പ് ....

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/indian-thoughts/message