99 അശ്രദ്ധ

Indian Thoughts (Mal.)

Jul 6 2022 • 4 mins

നിസ്സാരകാര്യങ്ങളിൽ പോലും വരുത്തുന്ന പിഴവുകളുടെ കഥകൾ....  അശ്രദ്ധ വരുത്തുന്ന വിനകൾ ...

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/indian-thoughts/message