35 കണ്ണുകൾ നനഞ്ഞുതന്നെയിരിക്കട്ടെ

Indian Thoughts (Mal.)

Dec 27 2021 • 2 mins

കൈമുദ്രകൾകൊണ്ട് ചികിൽസിക്കുന്ന രീതി. നാമറിയാത്ത ഉള്ളായ്മയുടെ കഥകൾ... കിട്ടിയ സമയം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക!