82 ലിപിയില്ലാത്തൊരു ഭാഷ!

Indian Thoughts (Mal.)

Feb 14 2022 • 4 mins

വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ഏറ്റവും നല്ല വചനങ്ങൾ ..... സഹാനുഭാവത്തിലെ 'നീയും' 'ഞാനും'..... മക് കിൻലേ കഥ...

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/indian-thoughts/message

You Might Like