70 തർജമകൾ

Indian Thoughts (Mal.)

Feb 2 2022 • 4 mins

തർജ്ജമക്കഥകൾ..... ഇതിഹാസങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടത് ആർക്കു വേണ്ടി?... വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക .....

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/indian-thoughts/message