68 നോക്കിക്കോണേ

Indian Thoughts (Mal.)

Jan 30 2022 • 4 mins

പ്രപഞ്ചവുമായുള്ള ഒരു സമന്വയം... ആൽഫ്രഡ് നൊബേലിന്റെ ചരമക്കുറിപ്പ് .... വയലിലെ പൂക്കളെപ്പറ്റി ...സഹനവും വേദനയും ......

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/indian-thoughts/message

You Might Like