డాబా కథలు మళ్ళీ మొదలు || Season 2 || Episode 30 : Maa Telugu Teacher

డాబా కథలు మళ్ళీ మొదలు || Daaba Kathalu || Chai Bisket Original Telugu Podcast

Oct 22 2021 • 6 mins

A Telugu podcast from Chaibisket, where the millennial shares his memories taking you on a nostalgic journey. Subscribe cheskondi Prandss !!

Voice: AreyyAvi https://www.instagram.com/areyyavi/

Edit: Harish https://www.instagram.com/harish_adap