డాబా కథలు మళ్ళీ మొదలు !! | Season 2 | Episode 28 : Pearl set ( A Surprise Birthday gift )

డాబా కథలు మళ్ళీ మొదలు || Daaba Kathalu || Chai Bisket Original Telugu Podcast

Jul 7 2021 • 8 mins

A Telugu podcast from Chaibisket, where the millennial shares his memories taking you on a nostalgic journey. Subscribe cheskondi Prandss !!

Voice: AreyyAvi https://www.instagram.com/areyyavi/

Edit: Harish https://www.instagram.com/harish_adap