డాబా కథలు మళ్ళీ మొదలు !! Season 2 || Episode 23 : Andala Rakshasi ( My First ever music recommendation )

డాబా కథలు మళ్ళీ మొదలు || Daaba Kathalu || Chai Bisket Original Telugu Podcast

Jun 9 2021 • 9 mins

A Telugu podcast from Chaibisket, where the millennial shares his memories taking you on a nostalgic journey. Subscribe cheskondi Prandss !!

Voice: AreyyAvi https://www.instagram.com/areyyavi/​​...

Edit: Harish https://www.instagram.com/harish_adap......