డాబా కథలు మళ్ళీ మొదలు !! | Season 2 | Episode 27 : 30 weds 21 special shooting nostalgia with the Cast

డాబా కథలు మళ్ళీ మొదలు || Daaba Kathalu || Chai Bisket Original Telugu Podcast

Jun 28 2021 • 24 mins

A Telugu podcast from Chaibisket, where the millennial shares his memories taking you on a nostalgic journey. Subscribe cheskondi Prandss !!

Voice: AreyyAvi https://www.instagram.com/areyyavi/​​...

Edit: Harish https://www.instagram.com/harish_adap......