56 നമ്മെത്തേടി അപരനിലേക്ക്

Indian Thoughts (Mal.)

Jan 18 2022 • 4 mins

പ്രകൃതി ആകെ അരിശത്തിലാണെന്നു തോന്നുന്നു - എവിടെയും മതത്തിന്റെയും ജാതിയുടെയും വംശത്തിന്റെയും തിരിവുകൾ മാത്രം. ഇവിടെ എല്ലാം ആയിരിക്കുന്നത് അതതിനു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ആവാസ-പെരുമാറ്റ വ്യവസ്ഥിതിക്കനുസരിച്ച് മാത്രം. തുക്കാറാമിന്റെ ഭക്തിയുടെ കഥ ....

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/indian-thoughts/message

You Might Like