77 “നിനക്കിതെന്തു പറ്റി ഭീമാ?”

Indian Thoughts (Mal.)

Feb 9 2022 • 3 mins

അജ്ഞാതവാസക്കാലത്ത് പാണ്ഡവർക്കുണ്ടായ യക്ഷാനുഭവം... യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജസദസ്സിൽ വെച്ചു ഭീമൻ നടത്തിയ പൊട്ടിച്ചിരി... ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തം ചുരുക്കത്തിൽ....

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/indian-thoughts/message

You Might Like