01 അനുമാനങ്ങളും ജീവിതവും

Indian Thoughts (Mal.)

Nov 23 2021 • 4 mins

ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിൽ കള്ളൻ കയറിയ കഥ, ജീവിതത്തിൽ നടത്തുന്ന കരുതലില്ലായ്‍മയുടെ കഥകൾ, ഒരാൾ പറമ്പു നിറയെ കിണർ കുഴിച്ച കഥ, സമയത്ത് ഓഫിസിൽ വരാൻ മരുന്ന് കഴിച്ച ടോമിന്റെ കഥ...

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/indian-thoughts/message