02 കാരണവും ഫലവും

Indian Thoughts (Mal.)

Nov 24 2021 • 4 mins

ഉൾക്കണ്ണുകളുടെ പ്രസക്തി, കാരണവും ഫലവും, കർമ്മാ സിദ്ധാന്തം, കാരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കുക... സ്വയം നവീകരണം, സൗഖ്യം ആഗ്രഹിക്കാതിരുന്ന ഒരു കൂനന്റെ കഥ ...

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/indian-thoughts/message