07 ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം

Indian Thoughts (Mal.)

Dec 5 2021 • 6 mins

മനുഷ്യ ശരീരമെന്ന മഹാത്ഭുതം, നാഡി ചികിത്സ, ചക്രകളും കോശങ്ങളും, പ്രപഞ്ചം മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നുവെന്ന രഹസ്യം, റീഡേഴ്സ് ഡൈജസ്റ്റിൽ വന്ന, ഹങ്കേറിയൻ ദമ്പതികൾ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടിയ അത്ഭുത കഥ.

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/indian-thoughts/message

You Might Like