12 അറിവ് നേടാനൊരുപായം

Indian Thoughts (Mal.)

Dec 5 2021 • 4 mins


അറിവ് നേടാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ലക്ഷമണന് പറ്റിയ പിഴവ്, രാവണൻ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അറിവ്, രാവണന്റെ അവസാന വാക്കുകൾ

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/indian-thoughts/message

You Might Like