54 ഉമിക്കൂമ്പാരം!

Indian Thoughts (Mal.)

Jan 16 2022 • 3 mins

തനിക്കെല്ലാം അറിയാമെന്നു കരുതിയ പണ്ഡിതന്റെ കഥ. അയാൾ ഭാഗവതം പാതകക്കു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് സ്വന്തം അജ്ഞത മനസ്സിലാകുന്നത്. സ്വാമി വിവേകാനന്ദണ് ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം....

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/indian-thoughts/message

You Might Like