87 ഇതിൽ മഹാനാര്?

Indian Thoughts (Mal.)

Feb 19 2022 • 4 mins

അലക്‌സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയും തത്വചിന്തകനായ ഡയോജനസും കണ്ടുമുട്ടുന്നു.... രുദ്ര വീണയുടെ കഥ..... എം ഫ് ഹുസ്സൈൻ തെരുവിൽ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ .... വ്യക്തിഗത സിദ്ധികൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം....

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/indian-thoughts/message

You Might Like