80 കൂട്ടുകെട്ടു വരുത്തുന്ന വിനകൾ

Indian Thoughts (Mal.)

Feb 12 2022 • 4 mins

വിഷലിപ്തമായ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ വരുത്തുന്ന വിനകൾ..... വലയിലകപ്പെട്ട കൊറ്റി പറഞ്ഞത്.... എന്തുകൊണ്ട് ഉണർവ്വിലെത്തിയവരും കൂട്ടായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്..... മുടന്തൻ കുതിരക്കു പറ്റിയത്...