36 ധൈര്യമായിരിക്കുക

Indian Thoughts (Mal.)

Dec 28 2021 • 2 mins

സ്വന്തമായുള്ള അഭിപ്രായം ധൈര്യമായി പറയുന്നതും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണം!