Khalid Nadeem Shani interview & Punjabi Shayari.

Apni Sath

Sep 26 2022 • 3 mins

Khalid Nadeem Shani shares his views on Future of Punjabi Shayari.