காட்டான் | EAT AND NAP

Story Time Tamil

Dec 16 2021 • 14 mins

Why were the animals afraid of Kaataan? What did Jingoos tell the animals? What happened to Bear Bola? How did Jingoos managed to get food for Bola? What happened to Kaataan?

காட்டானை கண்டு மிருகங்கள் ஏன் பயந்தன? ஜிங்கூஸ் அவைகளிடம் என்ன சொன்னது? கரடி போலாவிற்கு என்ன ஆயிற்று? ஜிங்கூஸ் போலாவின் உணவிற்கு என்ன ஏற்பாடு செய்தது? காட்டானுக்கு என்ன நடந்தது?

Youtube Story Link: https://youtu.be/4LOL1kcspKk

You can listen to this show and other awesome shows on the new and improved IVM Podcast App on Android: https://ivm.today/android or iOS: https://ivm.today/ios

You can check out our website at http://www.ivmpodcasts.com