ஓடும் மனதை நிறுத்துவது எப்படி? | How To Stop Mind Chatter?

Sadhguru Tamil

10-10-2021 • 7 mins

மனதில் நிற்காமல் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் எண்ணங்களை நிறுத்த வேண்டுமென்ற ஆவல் தியானம் செய்பவர்களிடத்தில் பரவலாக இருக்கிறது. எண்ணங்கள் இல்லாத நிலையை எய்திய பின்புதான் தியானம் சாத்தியமாகும் என்ற பார்வையை மாற்றும் விதமாக சத்குருவின் இந்த உரை அமைகிறது.

See omnystudio.com/listener for privacy information.