சுமைகளை சுகமாக்கும் | Raa Raa post | Sumaigalai Sugamakkum | ரா ரா பதிவு | Feel Good Post | Author Raa Raa

Kadhai Ketkum Neram- Tamil Audio Stories

26-12-2022 • 2 mins

சுமையை சுகமாக்கும்

சிறு வயதில், பள்ளி சுமை

இளவயதில், காதல் சுமை

நடுவயதில், பிள்ளைகள் சுமை

முதுமையில், முதுமையே சுமை

சிறு வயதில் ஆர்வம்

இளவயதில் நேர்மை

நடுவயதில் பொறுப்பு

முதுமையில் ஏற்பு

இவை சுமைகளைச் சுகமாக்கும்

- Raa Raa
-ரா ரா