71 കിട്ടിയതും കൊടുക്കുന്നതും

Indian Thoughts (Mal.)

Feb 3 2022 • 4 mins

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ വളർച്ച... സുധാ മേനോൻ (Infosys) ടെൽക്കോയിലെത്തിയ കഥ...   JRD റ്റാറ്റായുടെ തൊഴിലാളികളോടുള്ള താൽപ്പര്യം... അദ്ദേഹം വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടുന്നവർക്കു നൽകിയ ഉപദേശം .....

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/indian-thoughts/message

You Might Like