24 ഫുഡ് കോർട്ട് യൂണിവാഴ്സിറ്റി

Indian Thoughts (Mal.)

Dec 16 2021 • 4 mins

ദയയും സഹാനുഭൂതിയും എന്താണെന്ന് കാണിക്കുന്ന ആരുടെയും കണ്ണ് നനക്കുന്ന ഒരു വലിയ സംഭവം, ഒരു ഫുഡ് കോർട്ടിൽ വെച്ച് കാണാനായത് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു....

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/indian-thoughts/message

You Might Like