88 മനസിലായിട്ടില്ലാത്തത്

Indian Thoughts (Mal.)

Feb 21 2022 • 4 mins

ബോധമെന്നു പറയുന്നത് ഈശ്വരൻ തന്നെയോ? ഇരട്ടബോധമുള്ള മനുഷ്യർ, പ്രപഞ്ചത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പൊതുബോധം ...

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/indian-thoughts/message