39 റിസൽറ്റ് വരട്ടെ, പറയാം

Indian Thoughts (Mal.)

Dec 31 2021 • 3 mins

കൃത്യമായ ലക്‌ഷ്യം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത്, വളർച്ചയുടെ വഴിയിലുണ്ടാക്കുന്ന തകർച്ച, സോക്രട്ടീസിന്റെ അടുത്ത വിദ്യ പഠിക്കാൻ വന്ന യുവാവിനു പറ്റിയത്. വ്യക്തിത്വ വികസനതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഘടകം, അച്ചടക്കത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം.....

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/indian-thoughts/message

You Might Like