42 ഒരു ക്രിസ്മസ്സ്‌ കൂടി

Indian Thoughts (Mal.)

Jan 3 2022 • 3 mins

എല്ലാ ആഘോഷങ്ങൾക്കും തരാൻ നല്ലൊരു സന്ദേശം കാണും. .... ഖലീഫയായിരുന്ന ഹാറൂൺ അൽ റഷിദ് ന്റെ കാലത്തെ ഒരു കഥ... പോളിന് കിട്ടിയ ക്രിസ്മസ് സമ്മാൻത്തിന്റെ കഥ ...