13 ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ്

Indian Thoughts (Mal.)

Dec 6 2021 • 6 mins

Operation HOPE ന്റെ സ്ഥാപകൻ ജോൺ ഹോപ്പ് ബ്രയന്റിന് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചുണ്ടായ അനുഭവം... വിശ്വസ്ഥതക്ക് ലോകം കൊടുക്കുന്ന വില, ബിൽ ഗേറ്റ്സിന്റെ അനുഭവം... സാമിന്റെ കഥ, രാജാവ് പയർമണി നടാൻ കൊടുത്ത കഥ....

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/indian-thoughts/message

You Might Like