Ol Wokboi

Tulait Daily Devotional

08-03-2022 • 2 mins

Ritim: John 13:12-20

Olsem tasol Pikinini Bilong Man i no bin i kam bilong ol man i ken mekim wok bilong helpim em. Nogat. Em i kam bilong helpim ol, na bilong givim laip bilong em bilong baim bek planti manmeri. — Matyu 20:28

Tude, sapos yu wokboi long wanpela kampani bai yu kisim pe long wok bilong yu. Tasol long taim bilong Buk Baibel, sapos yu stap olsem wokboi, i min olsem yu no save kisim pe long wok bilong yu.

Olsem na ol lain long Juda i save paul taim ol i tok olsem wanpela king em i wanpela wokboi wantaim. Ol wokboi i save mekim wok bilong ol wokboi, tasol wanpela king em i gat bikpela namba na ol narapela lain i save brukim skru long ol king.

Olsem na, taim dispela King i tok, “mi no bin i kam bilong ol man i ken mekim wok bilong helpim mi. Nogat. Mi i kam bilong helpim ol,” ol lain Juda i paul tru. Na sapos yumi tingting gut long dispela ating yumi bai kirap nogut tu. Yumi mas wok long klia gut long Jisas em i husat, olsem Buk Baibel i skulim yumi. Nogut tingting bilong yumi paul long Jisas em i husat.

Dispela Jisas i kam long helpim ol narapela, em i singautim olgeta manmeri long kam bihainim em. Dispela pasin bilong bihainim em i no samting bilong senisim sampela tok bilong yumi o sampela pasin nogut bilong yumi tasol. Nogat. Em i samting bilong senisim tingting na laip bilong yumi olgeta.

Yumi no ken tingting long kisim pe taim yumi stap olsem wokboi bilong Bikpela. Sapos yumi les, orait yumi no bilong Jisas Krais. Tasol, taim yumi daunim yumi yet, na bihainim em tru, bai yumi klia olsem em i gutpela tru long stap lain bilong Jisas Krais.

SAMPELA TINGTING

Yu stap wokboi bilong God olsem wanem?

You Might Like

Sadhguru
Sadhguru
Sadhguru Official
Mahabharat
Mahabharat
Fever FM - HT Smartcast
Shiva - Narrated by Jackie Shroff
Shiva - Narrated by Jackie Shroff
Fever FM - HT Smartcast
Krishna Bhajans
Krishna Bhajans
Shemaroo Entertainment
Sadhguru talks
Sadhguru talks
Sachin nelwade
Sri Ramayanam in Telugu
Sri Ramayanam in Telugu
TeluguOne Podcasts
Bhagavad Gita (English)
Bhagavad Gita (English)
Swami Adgadanand
panchavedika
panchavedika
VISHNU VARDHAN SHARMA
Osho Hindi
Osho Hindi
Mahant Govind Das Swami
Kabir Ke Dohe
Kabir Ke Dohe
SmartWay Music
Sri Sathya Sai Bhajans
Sri Sathya Sai Bhajans
Sri Sathya Sai Media Centre
Ramayan
Ramayan
Shrimad Valmiki