நவ்ரூ ஒரு சொல்லப்படாத கதை - Nauru a untold story.

Karikaalan Stories - Tamil podcast

Jun 20 2021 • 4 mins

நவ்ரூ என்னும் நாடு ஒரு காலத்தில் செல்வம் கொழிக்கும் நாடு பிறகு பல்வேறு காரணங்களால் தன் செல்வத்தை இழந்து திவாலானது தெரிந்துகொள்வோம் வாங்க....... --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/karikaalanstories/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/karikaalanstories/support