மார்க்ஸ் -ஜென்னி (Marx- jenni) காதல் கதை.

Karikaalan Stories - Tamil podcast

Jun 18 2021 • 6 mins

இந்த உலகை மாற்றியமைக்க ஒரு புரட்சிகர தத்துவத்தை எழுதிய `மூலதனம்’ வடித்தவனின் வஞ்சமில்லா காதல் வாழ்க்கையில் பரிமாறிக்கொள்ளப்பட்ட கடிதங்கள் தெரிந்துகொள்வோம் வாங்க....... --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/karikaalanstories/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/karikaalanstories/support