வெண்ணிப் போர் (Venni war) - கரிகால் வளவனின் முதல் போர்

Karikaalan Stories - Tamil podcast

Jun 15 2021 • 4 mins

வெண்ணிப் போரில் தன்னை எதிர்த்து வந்த சேர மன்னன் பெருஞ்சேரலாதனையும், பாண்டிய மன்னன் ஒருவனையும், பதினொரு வேளிரையும் ஒருங்கே தோல்வியுறச் செய்தான். தெரிந்துகொள்ளளாம் வாங்க........ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/karikaalanstories/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/karikaalanstories/support