தக்கோலம் போர் (Thakkolam War) - சோழர்களின் வரலாற்றை மாற்றிய கதை...

Karikaalan Stories - Tamil podcast

Jun 14 2021 • 4 mins

தக்கோலம் போர் ஏன் நடந்தது தக்கோலப்போரால் சோழர்களோட வரலாறு எப்படி மாறியது

தெரிந்துகொள்ளளாம் வாங்க........

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/karikaalanstories/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/karikaalanstories/support