පංචස්කන්ධයේ සැබෑ ස්වභාවය තේරුම් ගනිමු

Dharmadhanaya Podcast

24-03-2022 • 44 mins


පංචස්කන්ධයේ සැබෑ  ස්වභාවය තේරුම් ගනිමු

ධර්ම දේශකයාණෝ : උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ

Ven. Ududumbara Kashypa Thero's Sermons සහ ඒ ආශ්‍රිත  වැඩසටහන් මගින් උපුටාගෙන සකස්කරන ලදී.

:::::::listen without any ads:::::::

Listen on Google Podcast: https://bit.ly/2YiIQTx

Listen on Apple Podcast :https://podcasts.apple.com

Listen on Amazon Music/Audible : https://music.amazon.com/podcasts/530ab53f-bd10-4a51-9f9a-d8a983d242cf

TuneIn + Alexa : http://tun.in/pj2bm

Listen on Podbean Podcast: https://dharmadhanaya.podbean.com

Listen on Spotify : https://open.spotify.com/show/6RYqQuRK0yu37ARRSdcBZT

Deezer : https://www.deezer.com/us/show/2618142

Podcast Addict: https://podcastaddict.com/podcast/3331656