பெருஞ்சோற்றுதியன் சேரலாதன் சேர மன்னர் வரலாறு: Uthiyan Cheral AthanChera mannar varalaru

Ungal Thozhi Anitha - Tamil Podcast

Dec 21 2021 • 11 mins

Uthiyan Cheralathan ("Perum Chottu Uthiyan") is earliest known ruler Chera of early historic south India (c. 1st - 4th century CE) from available literary sources. He had his headquarters at a place called Kuzhumur in Kuttanad (southern Kerala). His lifetime was in the late first and early second century CE (he died in 130 after a battle with Karikala Chola). His consort was Veliyan Nallini, the daughter of Veliyan chief Venman.