செங்குட்டுவன் வாழ்க்கை வரலாறு-சிலப்பதிகாரம்-மதுரையை எரித்த பின் கண்ணகியின் வாழ்க்கை.இளங்கோவடிகளின்

Ungal Thozhi Anitha - Tamil Podcast

Mar 20 2022 • 11 mins

செங்குட்டுவன் வாழ்க்கை வரலாறு-சிலப்பதிகாரம்-மதுரையை எரித்த பின் கண்ணகியின் வாழ்க்கை.செங்குட்டுவனின் வாழ்க்கை வரலாறு எப்படி ஆட்சிக்கு வந்தார் இளங்கோவடிகளின் தியாகம் என்ன? மதுரையை எரித்த பின் கண்ணகியின் வாழ்க்கை.செங்குட்டுவன் கண்ணகியின் கோயில் கட்டிய கதை.Cheran Chenkuttuvan. The kuttuvan is eulogized by Paranar in the fifth decad of Patitrupattu of the Ettutokai anthology.He is said to have defeated the Kongu people and a warrior called Mokur Mannan.#tamilpodcast #tamilpodcaster #tamilpodcastseries #tamilcienma #vijaytv #choladynasty #tamilhistory #tamilhistorymemes #anitha #anitha_tamil #amazonmusicpodcast #amazonpodcast #spotify #spotifypodcasts #spotifytamil #spotifytamilpodcast #anchor #anchorpodcast #anchorpodcasters #cherajourney #cheravaralaru #cheramannar #historyofkerela #chera #chola #tamilnadu #tamil