Con người là anh linh của vạn vật

ETV Podcast

May 4 2024 • 8 mins

Cổ nhân Trung Quốc từng nói: “Sơn bất tại cao, hữu Tiên tắc danh. Thủy bất tại thâm, hữu Long tắc linh” (Tạm dịch: Núi không nhất định phải cao, có Tiên ắt sẽ nổi danh, nước không nhất định phải sâu, có Rồng sẽ có linh khí).

Xem bài viết tại đây:

https://www.epochtimesviet.com/con-nguoi-la-anh-linh-cua-van-vat_268320.html