Giải mã Israel (P1): Dân tộc sống sót vĩ đại

ETV Podcast

May 6 2024 • 20 mins

Mọi sự đã biến mất, nhưng người Do Thái thì không. Tất cả các thế lực khác đã trôi vào quá vãng, nhưng họ vẫn còn. Bí mật trong sự bất tử của họ là gì? (Văn hào Mark Twain).

Xem bài viết tại đây:

https://www.epochtimesviet.com/giai-ma-israel-p1-dan-toc-song-sot-vi-dai_228268.html