Resolving Family Conflict | Payong Kapatid

Payong Kapatid Podcast

06-08-2022 • 37 mins

Conflict is inevitable pero hahayaan ba natin itong makasira ng mga relasyon natin bilang pamilya?

Ang pagiintindi, pagpapatawad, at patuloy na pagmamahal sa kabila ng hindi niyo pagkaka-unawaan ay susi para sa matibay na family relationship.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

You Might Like