Manjula Davangere

Top Songs

1. Gowdra Gadla, Pt. 2
NEW1. Gowdra Gadla, Pt. 2
Ashok Shirahatti, Vishwanath K Gangur, Shanbhu Lingaiah Swamy, Kerur Basavaraj, V K Parameshwar Gowda, Kumar, Sirigere Sarvesh, K J Chowdappa, Mamatha Goodur, Manjula Davangere & Mangalore Lakshmi

2. Gowdra Gadla, Pt. 1
NEW2. Gowdra Gadla, Pt. 1
Ashok Shirahatti, Vishwanath K Gangur, Shanbhu Lingaiah Swamy, Kerur Basavaraj, V K Parameshwar Gowda, Kumar, Sirigere Sarvesh, K J Chowdappa, Mamatha Goodur, Manjula Davangere & Mangalore Lakshmi