Saifullah Shaikh

Releases

Har Hik Khushi Jo
Har Hik Khushi Jo
Album • 2023

Top Songs

2. Khabar aa Mukhe
2. Khabar aa Mukhe
Saifullah Shaikh

3. Har Hik Khushi Jo
3. Har Hik Khushi Jo
Saifullah Shaikh

4. Samjhi Wach Yar
4. Samjhi Wach Yar
Saifullah Shaikh

5. Asa Ji Cho Yaari
5. Asa Ji Cho Yaari
Saifullah Shaikh

6. Chahre Ta Jaye War
6. Chahre Ta Jaye War
Saifullah Shaikh

7. Shadi Pahnje Me Suhna
7. Shadi Pahnje Me Suhna
Saifullah Shaikh

8. Panjtan Saa Pyar
8. Panjtan Saa Pyar
Saifullah Shaikh

9. Jahe Waqat Nishanyo
9. Jahe Waqat Nishanyo
Saifullah Shaikh

10. Pare Haiyu Ekha
10. Pare Haiyu Ekha
Saifullah Shaikh

12. Asa De Jani
12. Asa De Jani
Saifullah Shaikh

Top Albums

1. Har Hik Khushi Jo
1. Har Hik Khushi Jo
Album • 2023